Patronat

Objęcie Patronatem honorowym wymaga spełnienia kilku warunków przez Organizatora uroczystości lub przedsięwzięcia, a to:

  1. umieszczenia w widocznym miejscu godła Republiki Francuskiej wraz z flagą wg dostarczonego modelu (logo),
  2. zamieszczenie informacji w materiałach promocyjnych Organizatora ( plakatach, folderach, banerach czy zaproszeniach itp. ) o objęciu przedsięwzięcia Patronatem honorowym Konsul Honorowej Francji Anny Krasuskiej-Terrillon,
  3. w przypadku informowania lokalnych mediów (TV, prasy, radia itp) o przedsięwzięciu, poinformowanie również o Patronacie honorowym,
  4. poinformowania Konsulatu pisemnie o szczegółach przedsięwzięcia tzn podanie dokładnej nazwy Organizatora i jego danych adresowych, nazwy przedsięwzięcia, daty oraz przewidywanego czasu jego trwania, programu, oraz krótkie uzasadnienie prośby o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym,
  5. dostarczenia do Konsulatu na nośniku elektronicznym materiałów fotograficznych z przedsięwzięcia lub uroczystości.

Informacja o objęciu Patronatem Honorowym, wsparta wybranymi pośród dostarczonych przez Organizatora materiałami fotograficznymi, będzie widnieć na stronie internetowej Konsulatu.