Prawo

Urząd Konsula Honorowego Francji w Polsce funkcjonuje w oparciu o:

  • postanowienia "Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Konsularnych" sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r., Dz.U. 1982 nr 13 poz. 9, ratyfikowana przez Polskę w dniu 23 kwietnia 1982 r.
  • le décret no76-548 du 16 juin 1976 rélatif "aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agences consulaires" ( JO du 25 juin 1975).

Z w/w aktów prawnych wynika między innymi:

  • konsul honorowy może prowadzić działalność zawodową bądź gospodarczą,
  • w związku z pełnieniem swoich funkcji konsul honorowy nie otrzymuje wynagrodzenia.

Honorowa placówka konsularna na terenie objętym jej jurysdykcją jest przedstawicielem państwa wysyłającego.